หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Education Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อ  :    ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (Mathematics)
ชื่อย่อ  :    B.Ed. (Mathematics)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสังกัด
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

 1. มีความรู้และเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาชีพครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน
  การประกอบอาชีพ
 2. มีความรู้ในศาสตร์การสอน และการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5. มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 6. มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์นอกชั้นเรียน
 7. มีความสามารถในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และสามารถออกแบบวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 8. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ