เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา

นตฺถิปญฺญาสมา อาภา  (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ (Missions)

  1. ผลิตบัณฑิตดีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
  2. วิจัยสร้างแหล่งเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  3. บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนตามศาสตร์พระราชา
  4. สืบสาน ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา