หน้าแรก

We are SCI-TRU

นักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

PRINCESS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 2021

ความเคลื่อนไหว

ข้อมูลห้องสอบปลายภาคออนไลน์ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศ
ข้อมูลห้องสอบปลายภาคออนไลน์ ภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
เริ่มสอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 – 4มีนาคม 2565
(โดยให้นักศึกษาตรวจสอบวัน-เวลา สอบปลายภาคในระบบบริการการศึกษา ตามรายวิชาที่ได้ระบุไว้)

adminscistdaffairs

February 18, 2022

ความเคลื่อนไหว

พิธีมอบของรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดดาว เดือน และดาวประกายฟ้า ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบของรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดดาว เดือน และดาวประกายฟ้า ประจำปีการศึกษา 2564 [SCIENCE AND TECHNOLOGY ALL STARS 2021]

adminscistdaffairs

February 8, 2022

We are SCI-TRU

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิชาการของนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมุดกิจกรรม

การเข้าใช้งานสมุดกิจกรรม

ทุนการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มงานกิจการนักศึกษา

แบบฟอร์มต่าง ๆ
ของงานกิจการนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ

ข้อมูลและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ

scitru.tru.ac.th

หน้าเวปไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000

saraban_sci@lawasri.tru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ คณะฯ 036-412-751
โทรสาร 036-412-751
หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 0-3642-7485
สอบถามข้อมูล