หน้าแรก

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

National Science Week, Region of the Year 2022

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีเเห่งนวัตกรรม

Faculty of Science and Technology
Thepsatri Rajabhat University

กิจกรรม

การประกวดและการแข่งขัน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

อบรม สัมมนาทางวิชาการ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

นิทรรศการวิทยาศาสตร์


การอ่านฉลากโภชนาการ

ชาหมักใบย่านาง

จุลินทรีย์ในอาหาร

พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร

จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

การใช้จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาทางการเกษตร

ความรู้เบื้องต้นความเข้มข้นของสารละลาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

sci_tru@lawasri.tru.ac.th

036-412-751
 
โทรสาร 036-412-751